Agata Brzezińska – W zgodzie ze sobą

POLITYKA PRYWATNOŚCI I RODO

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników portalu wzgodziezesoba.com jest firma Agata Brzezińska-Butler – W zgodzie ze sobą, ul. Nowa 5/7, 62-060 Trzebaw, NIP 9720941505, REGON 526075396, tel. 600232368, adres e-mail do kontaktu: agata@wzgodziezesoba.com.

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Pochodzenie danych osobowych
Dane osobowe otrzymaliśmy w momencie zarejestrowania się na portalu, złożenia zamówienia lub zgłoszenia się do konkursu/akcji promocyjnej.

4. Dane osobowe, które gromadzimy: 

   • imię i nazwisko,

   • adres email,

   • numer telefonu,

   • adres dostawy,

   • nazwa (w przypadku firm),

   • adres prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku firm),

   • nr NIP (w przypadku firm).

  5.  Cele i termin przechowywania danych osobowych. Dane przechowywane są:

    • w zakresie sprostowania danych: gdy stwierdzi, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

    • w zakresie żądania usunięcia danych: jeśli zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych, okaże się, że dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jeśli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, jeśli cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,

    • w zakresie ograniczenia przetwarzania danych: gdy stwierdzi, że dane są nieprawidłowe może żądać ograniczenia przetwarzania danych do czasu zweryfikowania przez nas prawidłowości tych danych, a także gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie chciał, aby zostały usunięte lub gdy dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Użytkownikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń, ewentualnie także gdy wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

    • w zakresie żądania przeniesienia danych:  gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny oraz gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika lub umowy zawartej z Użytkownikiem.

   8. Udostępnianie i powierzenie danych

     • dane mogą być udostępniane przewoźnikowi lub pośrednikowi świadczącemu usługi pocztowe/kurierskie w zakresie niezbędnym do realizacji złożonego przez Użytkownika zamówienia,

     • w przypadku płatności kartą kredytową dane mogą być udostępniane wybranemu podmiotowi obsługującemu taką płatność w sklepie internetowym,

     • dane mogą być powierzone podmiotom dostarczającym systemy informatyczne umożliwiające funkcjonowanie portalu (np. hosting),

     • dane nie zostaną udostępnione, ani sprzedane osobom trzecim w celach marketingowych.

    9. Inne dane
    W niektórych przypadkach Administrator może gromadzić automatycznie określone rodzaje informacji podczas wizyty Użytkownika na portalu. Takie dane związane z korzystaniem z portalu (np. adresy odwiedzonych na portalu stron, adres i port IP, identyfikator przeglądarki) są anonimowe i przechowywane w formie zbiorczej oraz nie są udostępniane podmiotom trzecim. Dane te są wykorzystywane do ulepszania funkcjonalności portalu oraz generowania statystyk.

    10. Dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

    11. Jeżeli Użytkownik umieszcza na portalu jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić wyłącznie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

    12. Kontakt
    Użytkownik portalu może w dowolnym czasie skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe oraz w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych. Adres email do kontaktu: agata@wzgodziezesoba.com.

      • Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

      • prawo do ich poprawiania, uzupełniania, aktualizacji, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz usunięcia, jeśli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,

       • prawo do przenoszenia danych,

       • każdemu Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

      Z praw tych Użytkownik może skorzystać:

       • w zakresie sprostowania danych: gdy stwierdzi, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

       • w zakresie żądania usunięcia danych: jeśli zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych, okaże się, że dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jeśli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, jeśli cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,

       • w zakresie ograniczenia przetwarzania danych: gdy stwierdzi, że dane są nieprawidłowe może żądać ograniczenia przetwarzania danych do czasu zweryfikowania przez nas prawidłowości tych danych, a także gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie chciał, aby zostały usunięte lub gdy dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Użytkownikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń, ewentualnie także gdy wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

       • w zakresie żądania przeniesienia danych:  gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny oraz gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika lub umowy zawartej z Użytkownikiem.

      8. Udostępnianie i powierzenie danych

       • dane mogą być udostępniane przewoźnikowi lub pośrednikowi świadczącemu usługi pocztowe/kurierskie w zakresie niezbędnym do realizacji złożonego przez Użytkownika zamówienia,

       • w przypadku płatności kartą kredytową dane mogą być udostępniane wybranemu podmiotowi obsługującemu taką płatność w sklepie internetowym,

       • dane mogą być powierzone podmiotom dostarczającym systemy informatyczne umożliwiające funkcjonowanie portalu (np. hosting),

       • dane nie zostaną udostępnione, ani sprzedane osobom trzecim w celach marketingowych.

      9. Inne dane
      W niektórych przypadkach Administrator może gromadzić automatycznie określone rodzaje informacji podczas wizyty Użytkownika na portalu. Takie dane związane z korzystaniem z portalu (np. adresy odwiedzonych na portalu stron, adres i port IP, identyfikator przeglądarki) są anonimowe i przechowywane w formie zbiorczej oraz nie są udostępniane podmiotom trzecim. Dane te są wykorzystywane do ulepszania funkcjonalności portalu oraz generowania statystyk.

      10. Dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

      11. Jeżeli Użytkownik umieszcza na portalu jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić wyłącznie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

      12. Kontakt
      Użytkownik portalu może w dowolnym czasie skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe oraz w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych. Adres email do kontaktu: agata@wzgodziezesoba.com.

      7. Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

      Z praw tych Użytkownik może skorzystać:

      8. Udostępnianie i powierzenie danych

      9. Inne dane
      W niektórych przypadkach Administrator może gromadzić automatycznie określone rodzaje informacji podczas wizyty Użytkownika na portalu. Takie dane związane z korzystaniem z portalu (np. adresy odwiedzonych na portalu stron, adres i port IP, identyfikator przeglądarki) są anonimowe i przechowywane w formie zbiorczej oraz nie są udostępniane podmiotom trzecim. Dane te są wykorzystywane do ulepszania funkcjonalności portalu oraz generowania statystyk.

      10. Dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

      11. Jeżeli Użytkownik umieszcza na portalu jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić wyłącznie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

      12. Kontakt
      Użytkownik portalu może w dowolnym czasie skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe oraz w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych. Adres email do kontaktu: agata@wzgodziezesoba.com.

      6. Podanie danych i zgoda na ich przetwarzanie

      7. Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

      Z praw tych Użytkownik może skorzystać:

      8. Udostępnianie i powierzenie danych

      9. Inne dane
      W niektórych przypadkach Administrator może gromadzić automatycznie określone rodzaje informacji podczas wizyty Użytkownika na portalu. Takie dane związane z korzystaniem z portalu (np. adresy odwiedzonych na portalu stron, adres i port IP, identyfikator przeglądarki) są anonimowe i przechowywane w formie zbiorczej oraz nie są udostępniane podmiotom trzecim. Dane te są wykorzystywane do ulepszania funkcjonalności portalu oraz generowania statystyk.

      10. Dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

      11. Jeżeli Użytkownik umieszcza na portalu jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić wyłącznie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

      12. Kontakt
      Użytkownik portalu może w dowolnym czasie skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe oraz w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych. Adres email do kontaktu: agata@wzgodziezesoba.com.

      Scroll to Top